Objednání na vyšetření, depozit / záloha za rezervaci termínu ošetření

Klienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky nebo osobně. Na preventivní prohlídky nebo na ošetření objednává klienty zdravotní sestra osobně při předchozí návštěvě ordinace nebo telefonicky.

Za rezervaci termínu ošetření účtuje zdravotnické zařízení zálohu-vratný deposit ve výši 1 000,- Kč (slovem: jedentísíckorunčeských), která je ze strany klienta splatná do 3 kal. dnů ode dne, kdy klient dohodl objednávku termínu. Bez zaplacení zálohy nebude klientovi termín ošetření rezervován.

Číslo účtu pro rezervaci termínu ošetření: RaiffeisenBANK Nový Jičín, číslo účtu: 71 16 77 73 31/ 5500. IBAN: CZ 9655 0000 0000 711 67 773 31, SWIFT/BIC kód: RZBCCZPP.

Variabilní symbol (VS / identifikátor platby) je rodné číslo klienta. Bez uvedení správného VS klientem v platebním příkazu zdravotnické zařízení neručí za správné přiřazení platby a termín ošetření nemusí být zdravotnickým zařízením rezervován.

Komunikace

Klientovi přijde před návštěvou, na kterou je objednán, SMS s termínem a časem objednání, na kterou klient nejpozději do 8.00 hod. ráno v pracovní den předcházející dni jeho ošetření odpoví pomocí SMS a termín potvrdí.

V případě nepotvrzení této SMS ze strany klienta dle výše uvedeného pokynu, nebo nezaplacení depozitu za rezervaci termínu ošetření bude klientův termín zrušen a přenechán dalšímu klientovi čekajícímu na ošetření.

V případě, že klient prostřednictvím SMS termín návštěvy potvrdí, zaplatí zálohu za rezervaci termínu ošetření a následně se na ošetření nedostaví, bude mu účtována náhrada zmařené návštěvy dle platného ceníku ordinace, která bude započtena se zálohou za rezervaci termínu*. Klient souhlasí s takto vykonaným jednostranným zápočtem.

Klient má právo zrušit návštěvu nejpozději do 8.00 hod. ráno v pracovní den předcházející dni jeho ošetření telefonicky nebo formou SMS na tel. číslo +420 778 098 996 nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách ordinace comfortdent.eu/kontakt bez storno poplatku.

Neodpovídejte prosím na zprávy, které Vám posíláme automaticky. Žádosti o zrušení návštěvy formou odpovědi na tyto automatické zprávy nelze akceptovat.

V případě, že klient zruší potvrzenou návštěvu po 8.00 hod. ráno v pracovní den předcházející dni jeho ošetření, nebo se přeobjedná po 8.00 hod. ráno v pracovní den před jeho plánovanou návštěvou nebo návštěvu po obdržení SMS potvrdí formou SMS do 8.00 hod. ráno v pracovní den předcházející dni ošetření a na ošetření se nedostaví, bude klientovi účtována náhrada zmařené návštěvy dle platného ceníku ordinace, která bude započtena se zálohou za rezervaci termínu*. Klient s takto vykonaným jednostranným zápočtem souhlasí.

  *  Náhrada za zmařenou návštěvu může být klientovi stornována v případě závažného zdravotního stavu klienta (nemoc, hospitalizace, vážná rodinná situace) nebo členů jeho rodiny, v případě, že objednaný klient nebo člen jeho rodiny přinese písemné potvrzení o tomto stavu od ošetřujícího lékaře nebo od instituce, která situaci řešila (Policie ČR, hasiči, pohřební služba) nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy situace nastala.