Vnitřní řád poskytovatele zdravotních služeb

 

Poskytovatel zdravotních služeb:
MUDr. Radek Pacola – specialista implantolog, parodontolog
IČ: 142 83 981
K Nemocnici 75, Nový Jičín 74101
www.comfortdent.eu
(dále jen „poskytovatel zdravotní služby“ a „PZS“)

Registrace k zubnímu lékaři
Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby stomatologické péče v plném rozsahu pouze registrovaným klientům. V případě nezletilých klientů žádají o registraci jeho zákonní zástupci. Klient při registraci poskytuje své kontaktní údaje: jméno, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, mobil, e-mail a souhlasí, aby byl prostřednictvím těchto kontaktních údajů informován o změnách v ordinaci, o rozsahu poskytovaných služeb, jejich cenách a o obchodních nabídkách. Klient registrující se k péči v PZS potvrzuje souhlas s tímto Vnitřním řádem zdravotnického zařízení.

O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu. Nenavštívil-li klient po dobu 2 let od poslední návštěvy zdravotnické zařízení v rámci preventivní péče, má se za to, že si vyhledal jiného zubního lékaře, ke kterému se přeregistroval (klient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb). Takovému klientovi je ukončeno poskytování zdravotnické služby.

Základní práva klienta
Klient má ve zdravotnickém zařízení právo na důstojné zacházení a respektování soukromí při poskytování služeb stomatologické péče. Klient mladší 15 let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě osoby zákonným zástupcem určené (výjimku tvoří neodkladná péče). Nezletilý klient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce, pokud má jeho písemný souhlas. Klient má právo vyžádat si konzultaci od jiného poskytovatele zdravotní služby, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní službu.

Ordinační a provozní doba
Ordinační a provozní doba je zveřejněna na webových stránkách http://www.comfortdent.eu/kontakt. Klienti s akutními bolestivými stavy volají na číslo ordinace a zdravotní sestra jim sdělí nejbližší možný termín pro jejich ošetření. Příjem klientů k ošetření končí 30 minut před skončením ordinační doby.

Objednání na vyšetření, depozit / záloha za rezervaci termínu ošetření
Klienti se mohou na vyšetření objednat telefonicky nebo osobně. Na preventivní prohlídky nebo na ošetření objednává klienty zdravotní sestra osobně při předchozí návštěvě ordinace nebo telefonicky.

Za rezervaci termínu ošetření účtuje zdravotnické zařízení zálohu-vratný deposit ve výši  1 000,- Kč (slovem: jedentísíckorunčeských), která je ze strany klienta splatná do 3 kal. dnů ode dne, kdy klient dohodl objednávku termínu. Bez zaplacení zálohy nebude klientovi termín ošetření rezervován.

Číslo účtu pro rezervaci termínu ošetření: Banka CREDITAS a.s., číslo účtu: 105810077/2250. IBAN: CZ43 2250 0000 0001 0581 0077, SWIFT/BIC kód: CTASCZ22.

Variabilní symbol (VS / identifikátor platby) je rodné číslo klienta. Bez uvedení správného VS klientem v platebním příkazu zdravotnické zařízení neručí za správné přiřazení platby a termín ošetření nemusí být zdravotnickým zařízením rezervován.

V případě, že klient po dohodnutí termínu ošetření zaplatí zálohu - vratný deposit (čímž termín návštěvy potvrdí) a následně se na ošetření nedostaví, bude mu účtována náhrada zmařené návštěvy dle platného ceníku ordinace, která bude započtena se zálohou za rezervaci termínu*. Klient souhlasí s takto vykonaným jednostranným zápočtem.

Klient má právo zrušit návštěvu nejpozději do 8.00 hod. ráno v pracovní den předcházející dni jeho ošetření telefonicky nebo formou SMS na tel. číslo +420 778 098 996 nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách ordinace http://www.comfortdent.eu/kontakt  bez storno poplatku.

V případě, že klient zruší potvrzenou návštěvu po 8.00 hod. ráno v pracovní den předcházející dni jeho ošetření, nebo se přeobjedná po 8.00 hod. ráno v pracovní den před jeho plánovanou návštěvou bude klientovi účtována náhrada zmařené návštěvy dle platného ceníku ordinace, která bude započtena se zálohou za rezervaci termínu*. Klient s takto vykonaným jednostranným zápočtem souhlasí.

*Náhrada za zmařenou návštěvu může být klientovi stornována v případě závažného zdravotního stavu klienta (závažná nemoc, hospitalizace, vážná rodinná situace) nebo členů jeho rodiny, v případě, že objednaný klient nebo člen jeho rodiny přinese písemné potvrzení o tomto stavu od ošetřujícího lékaře nebo od instituce, která situaci řešila (Policie ČR, hasiči, pohřební služba) nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy situace nastala.

Čekání na vyšetření
Klienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby. Prostory zdravotnického zařízení jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Během čekání mohou klienti používat zařízení čekárny, WC  a hygienické místnosti pro klienty. Je zakázáno obtěžovat klienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny včetně časopisů. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.

Klientům je bez poplatku k dispozici soukromé parkoviště zdravotnického zařízení. Řidiči jsou povinni chovat se obezřetně, na parkovišti dodržovat bezpečný odstup motorových vozidel a neblokovat výjezd a vjezd ostatním návštěvníkům PZS. Parkování je povoleno po dobu návštěvy PZS.

Pořadí vyšetření
Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny, krátkým dotazem zjišťuje stav potíží klientů a po konzultaci s lékařem určuje pořadí klientů. Čas objednání je časem, od kterého klient čeká na vyšetření lékařem. Objednaní klienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase, na který byli objednáni. Čas objednání není dogmatem, na které vzniká nárok. Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu klientů minimalizovat. Vždy však musí dbát na soukromí a zdravotní stav klientů při ošetření.

Vyšetření
Při prvním vyšetření je klient povinen prokázat svoji totožnost dokladem totožnosti (OP, PAS, kartička zdravotní pojišťovny, u které je aktuálně pojištěn). Stejně tak i při dalších návštěvách může být vyzván k předložení dokladů totožnosti. Pokud klient nedokáže prokázat svou totožnost, není zdravotnické zařízení povinno zdravotní služby poskytnout.

Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci, kam klienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Lékař poskytuje klientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Po klientovi nebo po jeho zákonném zástupci může být požadován písemný informovaný souhlas nebo písemný souhlas s plánem ošetření včetně cenového návrhu léčby. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch klienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy. Výjimkou z povinné mlčenlivosti je komunikace mezi zdravotnickými pracovníky.

Oznamování změn
Klient nebo jeho zákonný zástupce oznámí nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne změny svému registrujícímu lékaři každou změnu identifikačních údajů, bydliště, telefonního čísla, osobního e-mailu. Při návštěvě ordinace je klient povinný informovat zdravotnický personál o změně zdravotního stavu, o užívaných lécích, těhotenství  apod. Zdravotnické zařízení oznamuje na svých webových stránkách http://www.comfortdent.eu/kontakt změnu ordinační doby, změnu telefonního čísla a termíny dovolené.

Zdravotnická dokumentace
Zdravotnická dokumentace klienta vedená lékařem je majetkem PZS. Nahlížet do ní může pouze klient, jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby a pořizovat z ní výpisy a kopie pro klienta a jeho zákonné zástupce či zmocněné osoby může pouze zdravotnický personál PZS. Pokud se klient přeregistruje k jinému zubnímu lékaři, dosavadní registrující lékař poskytne klientovi výpis ze zdravotní dokumentace pouze na základě písemné žádosti klienta. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb klientovi.

Úhrada služeb
Zdravotnické zařízení poskytuje služby bez spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Ceník poskytovaných výkonů je k dispozici na webových stránkách PZS a na požádání je k nahlédnutí v ordinaci. Individuální možné varianty léčby a cenový návrh sdělí lékař klientovi na základě vyšetření a před léčebným výkonem. U rozsáhlých rekonstrukčních výkonů připraví lékař klientovi cenový plán. Může být po klientovi nebo po jeho zákonném zástupci požadován písemný informovaný souhlas nebo písemný souhlas s plánem ošetření včetně cenového návrhu léčby.

Klient je povinen uhradit poskytovateli cenu provedených služeb a protetických prací dle platného ceníku a dále může být klient požádán o úhradu zálohy na poskytované služby. Odmítnutí těchto úhrad je v rozporu s vnitřním řádem zařízení a je důvodem k ukončení poskytovaných služeb klientovi.

Klient sám je povinen uhradit poplatky v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Právo odmítnutí k ošetření
Nejde-li o akutní případ ohrožující klienta má personál právo odmítnout ošetření klienta, u kterého se domnívá, že má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné onemocnění, kterým by byl ohrožen klient či personál PZS.

Zdravotnický personál PZS má právo s okamžitou platností ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnout ošetření klienta, který jeví známky požití alkoholických nápojů či jiných omamných a návykových látek.

Klient nemocný Hepatitidou C, HIV (AIDS) a podobných chronických onemocnění je povinen oznámit personálu své infekční onemocnění. Ošetření takových klientů probíhá  za zpřísněných podmínek ve speciálním režimu.

Zdravotnické zařízení může s okamžitou platností ukončit poskytování zdravotních služeb klientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních klientů, úmyslně a opakovaně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem PZS.

Opakovaná neomluvená absence, kdy klient 2krát nezaplatil zálohu za rezervaci termínu ošetření, nebo se 2krát předem telefonicky nebo osobně neomluvil - nepřeobjednal nejpozději do 8.00 hod. ráno v pracovní den, který předcházel plánovanému dni ošetření, zakládá důvod k okamžitému ukončení poskytování zdravotních služeb klientovi ze strany PZS z důvodu nespolupráce klienta s PZS.

Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu klienta, jestliže požadavky klienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.

Tento vnitřní řád je platný od 19.01.2022